Wigilant-sukuseura ry

WIgilant-sukuseuran säännöt on merkitty yhdistysrekisteriin 2.7.2001 nro 182072. Niitä muutettiin vuosikokouksessa 19.8.2008. PRH halusi sääntoihin pari muutosta, jotka on huomioitu alla esitetyissa 19.8.2008 hyväksytyissä säännöissä.

 

WIGILANT-sukuseura ry:n säännöt

 

1 . Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Wigilant-sukuseura ry, kotipaikka Turku ja toimialue koko maa. Yhdistysta kutsutaan jaljempana sukuseuraksi tai seuraksi.

2. Tarkoitus ja toiminta

Sukuseuran tarkoituksena on selvittaa suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteita ja edistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta jasentensa keskuudessa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura

jarjestaa yhteisia kokouksia, sukupaivia, retkia ja muita seuran toimintaan liittyvia tilaisuuksia keraa ja arkistoi sukua koskevaa tietoutta seka saattaa sita jasenten tietoon

harjoittaa sukuseuran tarkoitusperia edistavaa julkaisutoimintaa seka pitaa luetteloa suvun jasenist.

pitaa mahdollisuuksien mukaan luetteloa suvun jsenista

Toimintansa tukemiseksi seura voi ottaa vastaan testamentattua tai lahjoitettua omaisuutta, perustaa rahastoja seka asianomaisella luvalla jarjestaa varainkerayksia ja arpajaisia. Seura voi myos omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistoja.

3 . Jasenet

Sukuseuran varsinaiseksi jaseneksi voidaan hyvaksya jokainen taysi-ikainen henkilo, joka on isan tai aidin puolelta sukuun kuuluva tai joka avioliiton kautta on siihen liittynyt. Sukuseuran jasenet hyvaksyy seuran hallitus.

Jasenella on oikeus erota sukuseurasta ilmoittamalla siita kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta seuran kokouksessa.

Varsinaisilta jasenilta perittavan liittymis- ja vuotuisen jasenmaksun suuruudesta paattaa vuosikokous. Seuran hallitus voi myontaa vapautuksen jasenmaksusta korkean ian, sairauden tai muun vastaavan syyn aiheuttaman maksukyvyn heikentymisen perusteella.

Sukuseuran ainaisjaseneksi katsotaan jasen, joka yhdella kertaa suorittaa jasenmaksun kymmenkertaisella.

Seuran jasenen alle 16-vuotiaat lapset voivat liittya seuraan nuorisojasenina, jotka ovat vapaat jasenmaksusta ja joilla ei ole aanioikeutta seuran kokouksissa. Saavutetut jasenoikeudet kuitenkin sailyvat.

Hallituksen esityksesta voi vuosikokous kutsua sukuseuran kunniajaseneksi henkilon, joka on erityisesti ansioitunut seuran toiminnassa. Kunniajasen on vapaa jasenmaksusta.

Sukuseuranjasenluetteloa pitaa seuran hallitus.

4. Hallitus

Sukuseuran asioita hoitaa seuran hallitus, joka valitaan vuosikokouksessa.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, neljasta seitsemaan (4-7) varsinaista jasenta ja nelja (4) varajasenta. Varsinaisten jasenten lukumaara paatetaan vuosikokouksessa. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten valinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan seuran varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja tarvittaessa ulkopuolelta muita toimihenkiloita.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hanen estyneena ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vahintaan kaksi hallituksen jasenta sita vaatii.

Hallitus on paatosvaltainen, kun vahintaan puolet sen jasenista, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on lasna.

5. Sukuseuran nimen kirjoittaminen

Sukuseuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessa sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

6. Tilit

Sukuseuran tilikausi on kalenterivuosi ja toimikausi vuosikokousten valinen aika. Tilinpaatokset tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomukset on annettava tilintarkastajille tarkastettavaksi viimeistaan kaksi (2) kuukautta ennen seuran vuosikokouksen pitamista. Tilintarkastajien lausunto tilien ja seuran hallinnon tarkastuksesta on jatettava seuran hallitukselle viimeistaan kuukausi ennen vuosikokouksen ajankohtaa.

7. Seuran kokousten koollekutsuminen

Seuran kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistaan neljatoista (14) paivaa ennen kokousta lahettamalla kutsu kullekin jasenelle kirjallisena tai sahkopostitse.

8. Seuran kokoukset

Seuran vuosikokous pidetaan joka kolmas vuosi hallituksen maaraamana paivana huhti-syyskuun aikana.

Ylimaarainen kokous pidetaan, kun seuran kokous niin paattaa tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vahintaan yksi kymmenesosa (1/10) seuran aanioikeutetuista jasenista sita hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Seuran kokouksessa jokaisella edellisen vuoden jasenmaksunsa maksaneella varsinaisella jasenella seka ainais- ja kunniajasenella on aanioikeus ja jokaisella aanioikeutetulla yksi (1) aani.

Seuran paatokseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista aanista. Aanten mennessa tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin paatokseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

9. Vuosikokous

Seuran vuosikokouksessa kasitellaan seuraavat asiat:

Kokouksen avaus

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) poytakirjan tarkistajaa seka tarvittaessa kaksi (2) aantenlaskijaa.

Todetaan kokouksen laillisuus ja paatosvaltaisuus.

Hyvaksytaan kokouksen tyojarjestys.

Esitetaan seuran tilinpaatokset, vuosikertomukset ja tilintarkastajien lausunnot vuosikokousten valiselta ajalta.

Paatetaan tilinpaatosten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myontamisesta.

Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio seka liittymis- ja jasenmaksu seuraavalle toimintakaudelle.

Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja seka kolme (3) varsinaista jasenta ja kolme (3) varajasenta.

Paatetaan hallitukseen valittavien varsinaisten jasenten lukumaara.

Valitaan hallitukseen neljasta seitsemaan (4-7) varsinaista jasenta ja nelja (4) varajasenta.

Valitaan yksi (1) tilintarkastaja ja hanelle yksi (1) varamies seuraavaksi toimintakaudeksi.

Kasitellaan muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikali seuran jasen haluaa saada jonkin asian seuran vuosikokouksen kasiteltavaksi, on hanen siita ilmoitettava niin hyvissa ajoin, etta asia voidaan sisallyttaa kokouskutsuun.

10. Sääntojen muuttaminen ja sukuseuran purkaminen

Paatos saantojen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tehtava seuran kokouksessa vahintaan kolmen neljasosan (3/4) enemmistolla annetuista aanista. Kokouskutsussa on mainittava saantojen muuttamisesta tai sukuseuran purkamisesta.

Sukuseuran purkautuessa kaytetaan seuran varat seuran tarkoituksen edistamiseen purkautumisesta paattavan kokouksen maaraamalla tavalla. Sukuseuran tullessa lakkautetuksi kaytetaan varat samaan tarkoitukseen.


(c) 2002 

Sukuseuran hallitus ja säännöt

 

HALLITUS 2022-2025

Hallituksen varsinaiset jäsenet

 

Jukka Karrikka pj.

Hannu Aunoila varapj.  

Kari Kankaanranta sihteeri  

Tapani Konttinen rahastonhoitaja  

Auli Raunio jäsen  

Tarmo Tuominen jäsen   

Olavi Ylänkö jäsen

  

Varajäsenet

 

Taina Karrikka   

Sirkka Nyberg